Oct 27, 2013

The Group

Austin, Kofi, our guide, Alex, Kwame, Kaia, Elena, Kimberly, Keith